مطالب مرتبط با کلید واژه

ResearcherID


راهنمای تکمیل سامانه های علم سنجی

راهنمای تکمیل سامانه های علم سنجی

‌‌‌‌‌‌‌ با توجه به اهمیت ایجاد و تکمیل پروفایلهای پژوهشی اساتید در سامانه های علم سنجی، مرکز تحقیقات اقتصاد خلاق اقدام به تهیه راهنمای نحوه ساخت پروفایل در سامانه های زیر نموده است. - Google Scholar - ResearchGate - OrcID - ResearcherID همچنین نحوه بارگذاری رزومه ...