طرحنامه کرسی های تخصصی/ترویجی

طرحنامه کرسی های تخصصی/ترویجی

جهت پیشنهاد برگزاری کرسی های تخصصی و ترویجی هنر و علوم انسانی فرم پیوست را تکمیل و به معاونت پژوهشی واحد ارسال فرمایید.

دانلود فایل

مرجع تصویب : معاونت علوم انسانی و هنر

کلید واژه ها: کرسی علوم انسانی هنر