پنجمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

تاریخ : ۰۱ مهر ۱۴۰۰
پنجمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان